info_page:

Wie wij zijn ...

Achtergrond en geschiedenis van EIRENE 

EIRENE is het Griekse woord voor vrede. EIRENE is een oecumenische, internationale vredes- en ontwikkelingsdienst.

In 1957 werd EIRENE door christenen van verschillende confessies opgericht. Zij waren vanuit hun geloof gericht op geweldloosheid om zich daarmee in te zetten voor een vreedzame samenleving. Tot de oprichters behoren de historische vredeskerken, de doopsgezinden en de Brethern (Brüderkirche), de door Kees Boeke opgerichte Internationale Verzoeningsbond (IFOR). Samen met Eirene-Nederland en de EIRENE-Stiftung behoren zij tot de institutionele leden van EIRENE. Daarnaast is het ook voor privé personen, die zich met EIRENE verbonden voelen en het werk van EIRENE op verschillende wijzen willen ondersteunen, mogelijk, lid van de vereniging te worden.

 

Ons programma en werkvelden:

  • Vrijwilligersdienst over de gehele wereld: meer dan 100 jongeren en ouderen ondersteunen EIRENE jaarlijks, om zich met locale partnerorganisaties voor gerechtigheid, vrede en be-houd van de schepping te engageren.

  • Geweldloze conflictoplossing wereldwijd: vakkrachten helpen in civiele vredesdienst in Afrika en Latijns-Amerika, op vreedzame wijze conflicten op te lossen.

  • Hulp door zelfhulp: ontwikkelingshelpers ondersteunen locale partnerorganisaties in Afrika en Latijns-Amerika, om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

  • Het werk in het binnenland en het bevorderen van onbezoldigde verbintenissen.

 

Het internationale bureau

Op het internationale bureau in Neuwied aan de Rijn in Duitsland, werken 21 medewerkers. Financiële ondersteuning ontvangt EIRENE van de Evangelische Kerk in Duitsland, van het Bundesministerie, van de Europese Commissie en van andere geldschieters. Ongeveer een vierde deel van het gezamenlijke budget, ongeveer 5,6 Miljoen euro (Stand 2010), wordt door giften gedragen.

 

Inzet op regionaal gebied

Op dit moment werken ontwikkelingswerkers in Marokko, Oeganda en Mali, in Niger, in de Regio van de grote meren alsook in Latijns-Amerkaanse landen als Nicaragua, Costa Rica und Bolivia.

Een vrijwilligersdienst met EIRENE is ook mogelijk binnen het noord- en oostprogramma, in de VS, in Canada, Noord-Ierland, België, Frankrijk en in Nederland, en in Roemenië, Servië en Bosnië.

 

Opgaven en doelen

Samen met de partnerorganisaties in Latijns-Amerika, Afrika, de VS en in Europa engagieren EIRENE-vrijwilligers en vakkrachten zich voor een cultuur van geweldloosheid, voor sociale gerechtigheid en voor het in standhouden van de schepping.

EIRENE ondersteunt duurzame ontwikkelingsprojecten en programma’s die zich richten op burger-lijke conflicthantering in Afrika en Latijns-Amerika, door mensen uit te zenden en door financiële ondersteuning. Initiatieven op het gebied van de mensenrechten, zelfhulpgroepen en landelijke ontwikkelingsprojecten staan centraal in ons werk. De adviezen die door ontwikkelingswerkers worden gegeven vormen een centraal onderdeel van ons engagement.

 

EIRENE-Nederland

EIRENE-Nederland werkt ook aan eigen projecten.
Een van die projecten is het financieel ondersteunen van de rechtswinkel van de Nicaraguaanse mensenrechtenorganisatie CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) in Estelí.
De situatie van de mensenrechten in Nicaragua is in de jaren na het aantreden van president Daniel Ortega ernstig verslechterd. Vooral armen en sociaal achtergestelden hebben veel te lijden van corruptie en willekeur van politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht. Ook is er sprake van onrechtvaardige rechtsgang en slechte toegang tot rechtspraak. CENIDH en EIRENE bundelen daarom hun krachten om deze situatie te verbeteren.
CENIDH heeft een aantal rechtswinkels in het land, die aan economisch en sociaal zwakken op eenvoudige, laagdrempelige wijze toegang tot het recht en de rechtspraak bieden. Ook bieden zij via vrijwilligers voorlichting en workshops over kwesties aangaande de mensenrechten, zodat  burgers leren om voor hun eigen rechten op te komen. Daarnaast verricht CENIDH onderzoek naar de oorzaken en de frequentie van mensenrechtenschendingen en gebruikt de uitkomsten om te lobbyen bij overheidsinstanties, burgerorganisaties en media. Ook organiseert zij protest- en solidariteits-acties. 

In Oost-Bosnië is in 2012 op een school waar tegelijkertijd ook de schoolkeuken wordt onder-steund, een programma geweldloze communicatie voor kinderen opgestart. Allereerst is er een weekend met de mooie titel “Let’s keep the smile, let’s become friends” georganiseerd waar kinde-ren uit Fakovici en kinderen uit Srebrenica een workshop vredeswerk kregen en elkaar konden ontmoeten met de achterliggende gedachte dat de ontmoeting leidt tot een band tussen de kinderen met verschillende etnische achtergronden en dat hierdoor, hoe fragiel ook, een basis wordt gelegd voor een vreedzame toekomst.

Omdat EIRENE-Nederland projecten graag doortrekt naar eigen land, is er ook in Brummen een soortgelijke bijeenkomst gehouden voor kinderen aldaar, die op deze manier leren over wat er elders in de wereld speelt.